ثبت مرکز خدمات اتومبیل جدید در استان منطقه آزاد کیش